Terms of Use - VivaGezond

Terms of Use

This post is also available in: Frans

Aansprakelijkheid & Privacy

Onderstaand reglement is van toepassing op alle internetinitiatieven van Reflexion Medical Network NV (RMN nv) en haar dochterondernemingen, hierna gezamenlijk genoemd “ons bedrijf”. Elke gebruiker wordt verondersteld kennis te hebben genomen van de onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, er stilzwijgend mee in te stemmen en eraan gebonden te zijn. Hij geeft eveneens de toestemming om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald. De eventuele ongeldigheid van een bepaling, in welke zin

ook, doet geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere vermelde bepalingen, zoals hierna gedefinieerd, van de persoonlijke gegevens die hij meegedeeld heeft.

 

Aansprakelijkheid

Ons bedrijf tracht u de meest volledige, betrouwbare en actuele informatie te verschaffen. Indien wij echter tekortkomingen opmerken, zullen deze zo snel mogelijk gecorrigeerd of aangepast worden. Desalniettemin bieden deze voorzorgen geen volledige garantie inzake de juistheid en kwaliteit van de verstrekte informatie. Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de gegevens van algemene aard, niet aangepast aan omstandigheden specifiek voor een bepaald doel of individu.

Ons bedrijf sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade, van welke aard dan ook (winstderving, verlies van opportuniteit, schade veroorzaakt door nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info…), die voortvloeit uit of enigszins verband houdt met door ons bedrijf gepubliceerde aanbiedingen en webpagina’s. Dit ongeacht of ons bedrijf zich bewust was van de mogelijkheid tot het zich voordoen van deze schade.

De verantwoordelijkheid voor de artikels en de foto’s berust bij de auteur van het artikel of de maker van de foto. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via ons bedrijf werd verkregen. De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het controleren van juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de gegevens die beschikbaar zijn. Wij kunnen evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de toelevering van gegevens of voor de gevolgen hiervan (werkonderbreking, beschadiging van uw programma’s of apparatuur); aanspraak op enige financiële compensatie is bijgevolg uitgesloten. Deze disclaimer doelt uiteraard niet op het uitsluiten van aansprakelijkheid in materies waarvoor men zich naar gemeen recht niet kan vrijwaren.

 

Auteursrecht

Alle verstrekte gegevens en informatie zijn eigendom van ons bedrijf. Teneinde de bestaande auteursrechten te respecteren, is het aanpassen, verveelvoudigen, verkopen of wijzigen van bestanden, het gebruik van gegevens voor onwettige doeleinden, de publieke mededeling van informatie aan derden, het opslaan van informatie in een database en het gebruik van de gegevens voor een andere doel dan datgene waarvoor deze website is bedoeld, namelijk het verstrekken van algemene informatie over ons bedrijf, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de titularis van het auteursrecht, verboden. De vereiste reproductierechten zijn onontbeerlijk.

Het downloaden en kopiëren van gegevens voor persoonlijk gebruik, bekendmaking louter binnen de familiekring en korte aanhalingen uit artikels zijn zonder toestemming en mits bronvermelding toegelaten, tenzij voor commerciële doeleinden.

Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (beeld, geluid, software…) is daarentegen steeds voorafgaande toestemming vereist. Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. De eigendom hiervan berust bij ons bedrijf en wordt beschermd door zowel nationale als internationale wetgeving. De gebruikers kunnen deze merken bijgevolg niet hanteren zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van ons bedrijf. Ingeval de mogelijkheid bestaat uw eigen bijdrage aan onze website te leveren, mogen geen werken worden doorgestuurd die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten, tenzij u zelf over de rechten beschikt of u minstens de nodige voorafgaande, schriftelijke toestemming heeft bekomen. In alle gevallen vrijwaart u ons bedrijf tegen aanspraken van derden.

 

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Ons bedrijf neemt alle maatregelen om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen en om te voldoen aan de normen voorzien in de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Zo werden bijvoorbeeld veiligheidsmaatregelen ingevoerd  om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die wij ontvangen op onze website, te voorkomen.

 

Inzamelen van informatie

We zullen persoonsgegevens verzamelen in een database. Deze gegevens worden verkregen via:

 • de aankoop van producten;
 • de deelname aan acties;
 • het gebruik van onze internetsite.

De gegevens worden verwerkt en gebruikt om:

 • – u te contacteren voor marketingdoeleinden;
 • – u mededelingen te doen met betrekking tot eventuele bestellingen;
 • – u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden; en worden geacht door u vrijwillig aan ons te zijn verstrekt.

De ingezamelde informatie is niet publiek toegankelijk. Raadpleging is enkel mogelijk door bevoegde personen in functie van hun taak. Verwerking van deze gegevens gebeurt louter voor interne doeleinden.

De klant moet hiervan niet in kennis worden gesteld indien aan de onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • – Doeleinden van de verwerking:
 • – Het bezorgen aan de klant van de publicaties waarop het abonnement betrekking heeft.
 • – Het bezorgen van andere informatie ten behoeve van de abonnees.
 • – Het berekenen, vastleggen en innen van abonnementsgelden, incl. het in handen van derden stellen van vorderingen.
 • – Andere activiteiten van intern beheer.
 • – Het behandelen van geschillen.
 • – Het uitoefenen van accountantscontrole.
 • – Categorieën van gegevens:
 • – Naam, voornamen, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en bankrekeningnummer van de abonnee.
 • – Gegevens m.b.t. opleiding, functie of beroep indien deze van belang zijn gelet op de aard van de publicatie.
 • – Gegevens die betrekking hebben op het abonnement.
 • – Gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van de abonnementsgelden.
 • – Een aanduiding van de reden van beëindiging van het abonnement.

Naam, voornaam en adres van de gebruiker kunnen zowel aan de bevoegde personen die de gegevens verwerken en hun opdrachtgevers, als aan derden ter kennis gebracht worden. Dit is toegestaan voor het verspreiden van nuttige informatie; eveneens voor commerciële doeleinden, tenzij u hiermee niet akkoord gaat. Bezwaren kunnen altijd betekend worden op het moment van het beëindigen van de registratieprocedure. Hierdoor komt u terecht op een Robinsonlijst. Dit is een lijst met namen en adressen van mensen die geen onbesteld, geadresseerd reclamedrukwerk meer wensen te ontvangen.

E-mailadressen, geboortedatum, gsm- of telefoonnumers worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden, noch geheel, noch gedeeltelijk, en worden evenmin gebruikt voor commerciële doeleinden. Op verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten worden persoonsgegevens doorgegeven, zonder voorafgaande toestemming van de titularis.

De persoonsgegevens worden uiterlijk twee jaar nadat het abonnement is beëindigd, verwijderd. Het langer bewaren van de gegevens is alleen toegestaan als deze noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht. Als u niet wilt dat wij uw informatie opslaan in ons gegevensbestand en uw gegevens enkel wilt laten gebruiken voor het versturen van het bestelde artikel, kunt u dit aan ons melden via e-mail of per brief aan RMN nv, Varenslaan 6, 1950 Kraainem.

We verzamelen ook niet-persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld via welke website u op de onze terechtgekomen bent. Deze informatie wordt gebruikt voor de analyse van niet-persoonsgebonden marketinginformatie, zoals onderzoek naar de meest gebruikte browser, om zo onze aanbiedingen te verbeteren. Ons bedrijf zal gebruik maken van cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die onze server naar uw browser stuurt. Deze gegevens worden op de harde schijf van de gebruiker geschreven en bij elk bezoek doorgestuurd naar de beheerder van de bezochte website. Zo zijn we in staat u als klant gemakkelijk te herkennen en wordt vermeden dat gebruikersnaam en paswoord telkens opnieuw ingevoerd moeten worden.

De bezoeker van deze website aanvaardt het gebruik van cookies door ons bedrijf. Bij uitschakeling van cookies in uw browser kunnen wij u geen optimale werking van de website verzekeren. Ten slotte wordt er informatie verzameld in log-files. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse, om op die manier het dienstenaanbod nog beter af te stemmen op de noden van de gebruikers.

 

Recht op inzage en correctie

Bij bewijs van zijn identiteit heeft elke gebruiker op elk moment het recht op inzage in de verzamelde gegevens, na schriftelijke aanvraag. Vervolgens kunnen onjuiste of onvolledige gegevens doorlopend verbeterd of geschrapt worden. Wij behouden het recht voor om de voorliggende privacyregeling te allen tijde aan te passen, maar verbindt zich ertoe de gebruikers hiervan op de hoogte te stellen via de website of e-mail.

 

Aanbrengen van een link naar een website

Het plaatsen van een hyperlink op uw eigen website naar de startpagina van de website van ons bedrijf is niet mogelijk tenzij u voorafgaand contact heeft opgenomen met onze webmaster en u de uitdrukkelijke toestemming van ons bedrijf heeft verkregen. Het volledige URL-adres van de website van ons bedrijf moet wel duidelijk zichtbaar zijn. Ons bedrijf is niet verantwoordelijk voor het kenbaar maken van aan deze webpagina gekoppelde informatieve bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging in van deze bestanden en betekent niet dat er samenwerking bestaat tussen ons bedrijf en de beheerders van die andere website. Ons bedrijf geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete verklaring omtrent de juistheid of volledigheid van gegevens op de gelinkte websites. Het is onmogelijk om alle informatie inhoudelijk te controleren.

Evenmin onderschrijft ons bedrijf hiermee de producten of diensten beschreven op deze website. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere, aan deze website gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats. Ons bedrijf, haar werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders en handelspartners zullen beschermd worden tegen en gevrijwaard worden van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, met inbegrip van de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van tekortkomingen inzake de inhoud of beschikbaarheid van de gelinkte website, het bestaan of het gebruik ervan of elke inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden. Wij behouden ons het recht om iedere link op ongeacht welk moment te beëindigen.

 

Financiële informatie

Alle verstrekte gegevens gelden louter als algemene informatie die te allen tijde en zonder verwittiging gewijzigd mag worden door ons bedrijf.

 

Regels inzake deelname aan discussiegroepen

Door middel van verschillende fora wordt de mogelijkheid gecreëerd om online te discussiëren met andere bezoekers van de website. Op deze manier kan iedereen met dezelfde interesse berichten lezen en vragen beantwoorden. Om misbruiken te voorkomen, worden aan de gebruiker van deze discussiefora enkele gedragsregels opgelegd. Het respecteren van intellectuele eigendomsrechten. Versturen van auteursrechtelijk beschermde werken of werken waarop een industrieel eigendomsrecht gevestigd is, zonder toestemming of effectief bezit van de eigendom van bedoelde rechten, is verboden. De gebruiker vrijwaart ons bedrijf in elk geval tegen alle aanspraken van derden. Het respecteren van de rechten op de intellectuele eigendom. Het is verboden werken te sturen die beschermd zijn door auteursrecht of waarvoor er een recht op industriële eigendom werd geregistreerd, zonder hiervoor de toelating te hebben of zonder de eigendom van de bedoelde rechten daadwerkelijk te bezitten. De gebruiker vrijwaart ons bedrijf in alle gevallen van elke aanspraak door een derde. Het respecteren van geldende wetgeving. Alle uitlatingen die mensen of instellingen op gelijk welke manier schade berokkenen, zijn verboden. Dit zijn uitlatingen die strijdig zijn met de openbare orde en de goede zeden, die beledigend of discriminerend, lasterlijk of kwetsend, onwettig of onjuist zijn. Het is eveneens verboden gegevens te versturen die een aantasting zijn van het privéleven van de gebruikers, die aanzetten tot rassenhaat en xenofobie of neerkomen op het maken van niet-toegelaten publiciteit. Het bewust of onbewust schenden van nationale of internationale wetten is eveneens verboden. Jobaanbiedingen, zoekertjes naar werk, commerciële informatie of alle andere niet-relevante berichten horen niet thuis op het forum. De verstuurde berichten mogen geen virussen bevatten of technische mankementen vertonen, noch de andere computers of servers schade toebrengen.

Bij niet-naleving van deze voorwaarden behoudt ons bedrijf zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving:

Berichten weg te halen die een inbreuk zijn op de intellectuele eigendomsrechten of de geldende wetgeving.

Discussies af te sluiten.

De toegang tot het discussieforum te weigeren wegens het herhaaldelijk versturen van de hierboven bedoelde ongepaste berichten. Deze weigering hoeft niet gemotiveerd te worden.

Politiediensten of gerechtelijke autoriteiten in te lichten ingeval van ernstig ongeoorloofd gedrag.

Door de fora te gebruiken, aanvaardt de bezoeker de openbaarmaking van naam en e-mailadres op de webpagina. Deze gegevens mogen door andere gebruikers echter niet gebruikt worden voor commerciële of onwettige doeleinden (spamming, stalking…).

Ons bedrijf is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten wegens gebrek aan controlemogelijkheid, noch voor de inhoud van andere websites die via een hyperlink aan de fora zouden kunnen verbonden zijn, noch voor het gebruik door derden van e-mailadressen die op de fora vermeld staan.

 

Geschillen

Alle geschillen en vorderingen met betrekking tot de materie besproken op deze website worden geregeld door de Belgische wetgeving. De gebruiker verbindt zich ertoe zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Brussel, onverminderd het recht van ons bedrijf om voor elke andere bevoegde rechtbank te dagvaarden. Deze webpagina mag naar eigen inzicht door RMN nv gewijzigd worden, zonder aansprakelijkheid voor de gevolgen van deze verandering. Problemen kunnen steeds gemeld worden aan de webmaster verbonden aan deze website.